Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Và Thương Mại Thành Lợi.
Trụ sở: Liễu nội – Khánh Hà – Thường Tín – Hà Nội
Số điện thoại: 0904.864.255